Những bước tiến vững chắc trong công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ ở Lào Cai
Để triển khai hiệu quả Chỉ thị Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ Chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn” (Chỉ thị số 10-CT/TW); Lào Cai đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị.
Tích cực vào cuộc

Theo Ban chỉ đạo công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW phù hợp với điều kiện ở địa phương, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành chương trình hành động về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác phổ cập giáo dục; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW; quy hoạch sắp xếp mạng lưới trường lớp học trường học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp; xóa mù chữ; phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học…Năm học 2021 - 2022, toàn tỉnh có 612 cơ sở giáo dục đào tạo với gần 288 nghìn học sinh với chất lượng phổ cập giáo dục (PCGD) được duy trì và ngày càng nâng cao.

Cùng với chính sách hỗ trợ của Trung ương, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tỉnh Lào Cai ban hành một số chính sách để thực hiện các mục tiêu giáo dục đào tạo nói chung và mục tiêu PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi nói riêng. Các chính sách của Trung ương và của tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần, từng bước giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Tháng 12/2013, Lào Cai là tỉnh thứ 7 trong toàn quốc được Bộ Giáo dục – Đào tạo công nhận đạt chuẩn PCGD cho trẻ em 5 tuổi (hoàn thành trước 02 năm so với mục tiêu đề ra). Từ khi được công nhận đạt chuẩn, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vùng cao đã chủ động, tích cực vận động, sử dụng các nguồn lực để duy trì, từng bước nâng cao chất lượng PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Từ năm 2000, Lào Cai được công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học. Từ đó đến nay tỉnh luôn duy trì, nâng cao chất lượng. Năm 2020, tiếp tục duy trì vững chắc kết quả  ở 152 xã, phường, thị trấn (đạt 100%). Trong đó đạt chuẩn  mức độ 3 là 150 xã, mức độ 01 là 01 xã và mức độ 02 là 01 xã; 9 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học  mức độ 3.

Năm 2007, Lào Cai đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 1. Hiện nay, tiếp tục duy trì chuẩn ở 152/152 xã, phường, thị trấn; tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 bình quân đạt 96,5%; tỷ lệ thanh niên 15 - 18 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 92%.

Theo thống kế, năm 2014, Lào Cai có 9,7% dân số trong độ tuổi 15 - 60 mù chữ; để tăng cường hỗ trợ giúp các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác xóa mù chữ cho những người trong độ tuổi lao động, giảm tỉ lệ người tái mù chữ ở người lớn. Lào Cai đã xây dựng đề án xóa mù chữ giai đoạn 2015 - 2020, chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc huy động, vận động người mù chữ ra lớp. Đến hết năm 2020,  tỉnh đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; số người trong độ tuổi 15-60 biết chữ đạt 94,2%; toàn tỉnh có 7/152 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 01 và 145/152 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn mức độ 2.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, cùng với các yếu tố quan trọng để thực hiện hiệu quả PCGD trong những năm qua là tỉnh đã đầu tư phát triển trường lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, công tác huy động học sinh ra lớp, công tác định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông vào học văn hóa và kết hợp học nghề đạt kết quả khá; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh. Đặc biệt là từ năm 2020 đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, diễn biến phức tạp, ngành Giáo dục - Đào tạo đã tích cực, chủ động, đổi mới sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện công tác chuyên môn. Kết quả hai mặt giáo dục (học tập, hạnh kiểm), kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc gia vẫn duy trì ở tốp đầu khu vực Trung du, Miền núi phía Bắc.

Một tiết học của cô và trò Trường PT dân tộc bán trú TH và THCS  Nậm Khánh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Phát huy hiệu quả

Có thể khẳng định, trong những năm qua, với sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác PCGD, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có những bước tiến vững chắc. Với quan điểm PCGD là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của các cấp, ngành; do đó để phát huy hiệu quả công tác PCGD, xóa mù chữ trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất; duy trì, củng cố vững chắc, nâng cao chất lượng PCGD mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; xóa mù chữ, không tái mù; phấn đấu đến năm 2025, có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương.

Theo Ban chỉ đạo công tác Giáo dục và Đào tạo tỉnh, để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đặt ra; Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị số 10-CT/TW gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), nghị quyết đại hội đảng các cấp. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp Nhân dân hiểu sâu, nắm chắc và tích cực tham gia công tác PCGD trên địa bàn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục các cấp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu của chi bộ trường học tại các xã, phường, thị trấn trong việc phân tích nhận định tình hình, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCGD.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06-ĐA/TU, ngày 11/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng Giáo dục toàn diện - Nguồn nhân lực - Khoa học công nghệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2020-2025. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có chuyên môn giỏi, có khả năng đổi mới, hội nhập tốt.

Đặc biệt, cần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật trường học theo hướng chuẩn hóa cơ sở vật chất các trường học ở vùng cao, 11 vùng khó khăn; kiên cố hóa, hiện đại hóa trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất - thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, giảng viên các trường chuyên nghiệp, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh tuyên truyền hướng nghiệp, phân luồng học sinh; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ.

Chú trọng thực hiện xã hội hóa giáo dục phù hợp với tiềm năng của tỉnh. Tích cực hội nhập và hợp tác quốc tế trong giáo dục – đào tạo; chủ động đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, chuyển đổi số. Tăng cường công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Khuyến học các cấp, lực lượng vũ trang trong thực hiện công tác xóa mù chữ, giảm tỷ lệ tái mù chữ ở người lớn, tổ chức đa dạng các hình thức lớp học ở các thôn, bản./.

Theo CTTĐT tỉnh
Đăng nhập

Bản quyền Cổng thông tin điện tử thị trấn Mường Khương là Cổng thành viên thuộc UBND huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Giấy phép số 06/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 01/3/2016

Cơ quan chịu trách nhiệm chính: Ủy ban nhân dân Thị trấn Mường Khương

Cơ quan thường trực Cổng TTĐT TT: Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương

Email: ubtt-muongkhuong@laocai.gov.vn

Địa chỉ: Ngã 3 Na Khui, Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai   

Designed by VNPT


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 288
  • Tất cả: 8,651